Llogaritë bankare

Llogaritë bankare

rai

TË VLEFSHME PËR TRANSFERTË BANKARE

Nr. i Llogarise: 0021291325
Monedha e Llogarise: USD
Banka: RAIFFESIEN BANK SHA
 
IBAN: AL80202111230000000021291325
Kodi SWIFT: SGSABALTX
 
Nr i Llogarise: 0011291325
Monedha e Llogarise: EUR
Banka: RAIFFEISEN BANK SHA
 
IBAN: AL95202111230000000011291325
Kodi Swift: SGSBALTX
Nr i Llogarise: 0031291325
Monedha e Llogarise: GBP
Banka: RAIFFEISEN BANK SHA
 
IBAN: AL65202111230000000031291325
Kodi Swift: SGSBALTX
 
Nr i Llogarise : 0001291325
Monedha e Llogarise: ALL
Banka: RAIFFEISEN BANK SHA
 
IBAN : AL13202111230000000001291325
Kodi Swift: SGSBALTX